W województwie podkarpackim znaczna część rolników ubiegających się o dopłaty bezpośrednie, gospodaruje w niekorzystnych warunkach np. na obszarach o zbyt małych albo zbyt dużych opadach deszczu lub w trudnym terenie np. na słabych glebach lub w górach (tzw. obszary ONW). Aby ułatwić im prowadzenie działalności rolniczej Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, co roku wypłaca w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013  tzw. dopłaty ONW. Rolnicy każdej wiosny składają wnioski o udzielenie takiej pomocy, wraz z wnioskiem o przyznanie płatności bezpośrednich. W tym roku wnioski o dopłaty ONW  w województwie podkarpackim  złożyło nieco ponad 42 tys. rolników. Wypłatę środków Agencja rozpoczęła od 16 października.

. Realizacja wsparcia z tytułu płatności bezpośrednich, ONW ,rolno środowiskowych za 2012 r. zakończy się, zgodnie z unijnym prawem 30 czerwca 2013 r.

Za 2011 rok, ARiMR wypłaciła podkarpackim rolnikom dopłaty ONW w wysokości ponad 43 mln zł, płatności bezpośrednich na  kwotę prawie 505 mln zł oraz z tytułu płatności rolno środowiskowych – kwotę ponad 63 mln zł

Od 3 grudnia 2012r Agencja rozpoczęła również wypłatę płatności bezpośrednich oraz rolno środowiskowych z kampanii 2012. Jak co roku, Agencja dołoży wszelkich starań, aby jak największa liczba rolników  otrzymała płatności jeszcze w bieżącym roku.

W kampanii 2012 ARiMR nie wysyła decyzji do wszystkich rolników

Jeżeli decyzja w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, płatności ONW, płatności rolnośrodowiskowych, uwzględnia w całości żądanie rolnika i nie określa zmniejszeń lub wykluczeń oraz nie ustala kwot podlegających odliczeniu, decyzję tę doręcza się jedynie na żądanie rolnika.

Rolnik może wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR z żądaniem doręczenia decyzji w terminie 14 dni od dnia uznania przyznanej płatności na rachunku bankowym rolnika.

W przypadku, gdy rolnik wystąpił z żądaniem doręczenia decyzji, przysługuje mu odwołanie od tej decyzji, które wnosi się w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Kierownik biura powiatowego ARiMR, udostępnia rolnikowi, na jego wniosek decyzję, o ile nie była ona uprzednio doręczona rolnikowi na jego żądanie.

Na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl zamieszczona została informacja o możliwości i trybie żądania przez rolnika doręczenia decyzji oraz złożenia odwołania od tej decyzji.

Informujemy również, że  jeśli rolnik nie był w stanie wypełnić swoich zobowiązań, wynikających ze złożonego wniosku, w wyniku zaistnienia siły wyższej, zachowuje prawo do płatności w odniesieniu do obszaru lub zwierząt kwalifikowanych, jeżeli złoży do właściwego biura powiatowego ARiMR pisemne oświadczenie o zaistniałych okolicznościach, opatrzone czytelnym podpisem i datą złożenia, w terminie 10 dni roboczych od dnia, w którym rolnik lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać takiej czynności oraz dostarczyć dowód potwierdzający wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności.

Przypominamy, że rolnik jest zobowiązany do niezwłocznego informowania na piśmie ARiMR o każdej zmianie, która nastąpiła w okresie od dnia złożenia, w szczególności gdy zmiana dotyczy wykorzystywania gruntów rolnych, wielkości powierzchni upraw, przeniesienie posiadania gospodarstwa rolnego, czy zmiany konta na które są wypłacane środki finansowe. Brak spełnienia powyższych  wymogów może spowodować opóźnienie wypłat oraz  inne, niekorzystne dla rolnika skutki finansowe.

Przypominamy,  że w trybie ciągłym trwa  nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej  w ramach :

– Uczestnictwa rolników w systemach jakości żywności

– Grup Producentów Rolnych,

– Wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw

Wnioski z powyższych działań przyjmowane są w Podkarpacki Oddziale Regionalnym ARiMR w Rzeszowie, Aleja Tadeusza Rejtana 36.

W dniu 26 listopada 2012 r. zostały opublikowane rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek płatności bezpośrednich za 2012 r. Stawki te wynoszą:

 

–      732,06 zł/ha jednolita płatność obszarowa,

–      211, 80 zł/ha uzupełniająca płatność podstawowa,

–      306,99 zł/ha uzupełniająca płatność obszarowa – płatności zwierzęce,

–      1276,38 zł/ha uzupełniająca płatność obszarowa – płatność do powierzchni upraw chmielu,

–      463,39 zł/tonę płatność niezwiązana do skrobi,

–      5,62 zł/kg płatność niezwiązana do tytoniu Virginia,

–      3,93 zł/kg płatność niezwiązana do tytoniu Burley,

–      52,44 zł/tonę płatność cukrowa,

–      162,09 zł/tonę płatność do pomidorów.