GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W HACZOWIE 

OGŁASZA

Nabór uczestników do udziału w projekcie systemowym PO KL

„Czas na aktywność w Gminie Haczów”

realizowanym w 2014 roku

Projekt współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej

w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Warunki uczestnictwa w projekcie:

-zamieszkiwanie na terenie Gminy Haczów

-wiek w przedziale 15-64 lata;

-osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, rolnicy;

-korzystające ze wsparcia ośrodka na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;

-osoby zagrożone wykluczeniem społecznym

Rekrutacja do udziału w projekcie powadzona będzie w okresie od stycznia do marca 2014r. z uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do zgłaszania swojej kandydatury  w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Haczowie pokój nr 5 lub do pracowników socjalnych własnego rejonu.