Informacja kosz-recyklingUrzędu Gminy Haczów dla mieszkańców Gminy Haczów
w sprawie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, który zacznie obowiązywać na terenie gminy od 01 stycznia 2013 r.

Szanowni Państwo !

Uchwalona przez parlament nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmienia dotychczasową „politykę śmieciową” w naszym kraju, przenosząc odpowiedzialność w tym przedmiocie na jednostki samorządu terytorialnego. Dla naszej Gminy nie jest to rzecz zupełnie nowa, gdyż przez ostatnie lata na terenie naszej Gminy obowiązek ten był już realizowany.

Celem niniejszej informacji jest przybliżenie mieszkańcom zasad jakie będą nas wszystkich obowiązywały od roku 2013 w świetle nowych przepisów, tak abyśmy mogli razem wejść w nowy system, który zapewni właściwą realizację nałożonych na gminę obowiązków.

1. Pierwszym i podstawowym elementem systemu jest objęcie wszystkich mieszkańców obowiązkiem pozbywania się odpadów komunalnych w sposób selektywny, tak aby móc spełnić nałożone przez Unię Europejską na nasz kraj poziomy odzysku surowców wtórnych. Odpady z terenu Gminy mają trafiać na regionalną instalację do przetwarzania odpadów lub na instalacje zastępcze znajdujące się na terenie naszego województwa, określone w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami.

2. Rady Gmin zostały zobligowane do przyjęcia pakietu uchwał regulujących gospodarkę odpadami na ich terenie. Rada Gminy Haczów podjęła już stosowne uchwały.

3. Uchwalona przez Radę Gminy Haczów wysokość stawek za odbieranie odpadów komunalnych wynosi odpowiednio:

dla mieszkańców segregujących odpady: miesięcznie 8,60 zł, za osobę

dla osób niesegregujących odpady: miesięcznie 17,20 zł, za osobę

Opłata za odpady segregowane będzie niższa – opłaca się więc segregować odpady. Opłatę można będzie uiszczać co miesiąc, lub jak do tej pory – w systemie kwartalnym. W przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących wspólnie gospodarstwo domowe będzie istniała (jak dotychczas) możliwość dokonania korekty. Podstawą do jej wprowadzenia będzie:

zaświadczenie o prowadzeniu nauki w trybie dziennym poza miejscem stałego zameldowania wraz z dokumentem lub oświadczeniem potwierdzającym zamieszkiwanie w miejscu nauki,

oświadczenie o przebywaniu członka rodziny poza granicami kraju,

zaświadczenie o pracy poza miejscem stałego zameldowania wraz z dokumentem lub oświadczeniem potwierdzającym zamieszkiwanie w miejscu pracy.

4. Od 1 stycznia 2013 r. zostanie zmodyfikowany obecny system gospodarowania odpadami przez mieszkańców. Na terenie gminy Haczów funkcjonował będzie nowy system segregacji odpadów z podziałem na: „mokre”, „suche”, „zmieszane”.

Do pojemnika / worka na odpady „mokre” należy wrzucać: resztki żywności, resztki po kawie, herbacie (fusy), skorupki po jajkach i orzechach, zużyte ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne, mokry zabrudzony papier, pampersy, odpady kuchenne, resztki i obierki z owoców i warzyw oraz inne odpady nadające się do kompostowania, czyli biodegradowalne.

Do pojemnika / worka na odpady „suche” należy wrzucać wszelkie opakowania z papieru i tektury, opakowania, pudełka i butelki plastikowe, reklamówki, folie, puszki aluminiowe i z metali żelaznych, pojemniki po produktach mlecznych, kartony po napojach, gazety, tekstylia opakowania drewniane, szkło, odpady wielomateriałowe.

5. Właściciele nieruchomości, którzy nie zadeklarowali segregacji odpadów komunalnych pozbywać się będą zmieszanych odpadów komunalnych.

6. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości na których powstają odpady komunalne odbywać się będzie poprzez ich umieszczenie w odpowiednich pojemnikach lub workach z umieszczonym na nich czytelnym numerem identyfikacyjnym podatnika nadanym przez Urząd Gminy Haczów podczas składania deklaracji, a następnie odebranie ich przez odbierającego odpady. Numer identyfikacyjny ma być przez właściciela nieruchomości napisany w sposób czytelny niezmywalnym pisakiem bezpośrednio na worku/pojemniku lub długopisem na karteczce przyczepionej do sznurka, którym obwiązany jest worek. Pojemniki / worki, które nie będą oznaczone wymaganym numerem nie będą odbierane.

7. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości określona będzie następująco:

właściciele nieruchomości, którzy nie zadeklarują segregacji, pozbywać się będą odpadów jako niesegregowanych (zmieszanych) z terenu swojej nieruchomości co dwa tygodnie, wyłącznie w pojemnikach z tworzywa sztucznego oznaczonych numerem identyfikacyjnym podatnika o dowolnej pojemności, w które obowiązkowo na własny koszt wyposażą swoją nieruchomość

właściciele nieruchomości, którzy zadeklarują segregację pozbywać się będą segregowanych odpadów komunalnych w następujący sposób :

odpady tzw. „mokre”, gromadzone mają być w workach foliowych o dowolnej pojemności i kolorze, w które zaopatrzą się na własny koszt właściciele nieruchomości. Częstotliwość wywozu: co dwa tygodnie,

odpady tzw. „suche” gromadzone mają być w przeźroczystych workach foliowych z nadrukiem „Odpady segregowane suche” o pojemności 120 litrów, które będą rozprowadzane przez sołtysów wsi. Częstotliwość wywozu: co dwa tygodnie,

8. Ilość worków na odpady segregowane „suche” otrzymywane przez właścicieli nieruchomości uzależniona będzie od ilości osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym i wynosiła będzie:

1 – 2 osób w gospodarstwie – jeden worek na miesiąc,

powyżej 2 osób w gospodarstwie – 2 worki na miesiąc.

Ponadto gmina realizować będzie zbiórkę innych odpadów powstających na nieruchomościach:

odpadów wielkogabarytowych – raz w roku w październiku podczas zbiórki obwoźnej z terenu całej gminy,

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, AGD, baterii – raz w roku w czerwcu podczas zbiórki obwoźnej z terenu całej gminy,

farb, lakierów, środków ochrony roślin- raz w roku w listopadzie podczas zbiórki obwoźnej z terenu całej gminy,

gruzu budowlanego raz w roku we wrześniu podczas zbiórki podczas zbiórki obwoźnej z terenu całej gminy,

9. Z dniem 31.12.2012 r. Wójt Gminy Haczów. dokona wypowiedzenia dotychczasowych umów na wykonanie usługi polegającej na usuwaniu i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych powstających na nieruchomości.

10. Wraz z w/w pismem każde gospodarstwo domowe otrzyma deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą właściciel nieruchomości lub zarządca będzie zobowiązany złożyć do Wójta Gminy Haczów w terminie do dnia 31 grudnia 2012 r. W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo powzięcia uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, Wójt określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

11. Przedsiębiorca wyłoniony przez gminę w drodze przetargu – tak jak do tej pory odbierze od mieszkańców odpady komunalne zmieszane i zbierane selektywnie. Częstotliwość wywozu odpadów będzie taka sama jak dotychczas, tj. co dwa tygodnie. Szczegółowy harmonogram zostanie przedstawiony mieszkańcom po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy z wykonawcą (przedsiębiorcą) na wywóz i zagospodarowanie odpadów.

12. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych: tj. placówek handlowych, administracyjnych, szkół. domów ludowych na których powstają odpady komunalne odbywać się będzie na warunkach i zasadach określonych w umowie pomiędzy właścicielem nieruchomości, a przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne.

13.Wszelkie niezbędne informacje na temat wdrażania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej Urzędu Gminy w Haczowie.

14. Informacje na temat nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o obowiązujących aktach prawnych związanych z gospodarką odpadami komunalnymi znajdują się także na stronie Ministerstwa Środowiska http://naszesmieci.mos.gov.pl/.