Programem w tym roku będą objęci uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w klasach I-IV szkoły podstawowej, klasie I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum oraz uczniowie niepełnosprawni.

Pomocy udziela się uczniom, pochodzącym z rodzin, w których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza:

  • 504 zł (dotyczy uczniów klas I SP)
  • 351 zł (dotyczy uczniów klas II – IV SP).

Pomoc może być też udzielona uczniom klas II-IV SP, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium, tj. 351 zł. Jednak liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie, nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów spełniających kryterium dochodowe. (Wówczas do wniosku należy dołączyć uzasadnienie.)

Niezależnie od dochodu pomoc mogą otrzymać także uczniowie, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującym w roku szkolnym 2012/2013 obowiązek szkolny (słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej)

Dofinansowanie zakupu podręczników wyniesie:

  • 180 zł dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej oraz niepełnosprawnych uczniów klas I-III szkoły podstawowej,
  • 210 zł dla uczniów klas IV szkoły podstawowej oraz niepełnosprawnych uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej,
  • 325 zł dla niepełnosprawnych uczniów gimnazjum,
  • 352 zł dla uczniów klasy I szkół ponadgimnazjalnych i niepełnosprawnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Zainteresowanych rodziców prosimy o pobranie wniosku z sekretariatu szkoły, do której uczęszcza dziecko i złożenie go do 10 września 2012 r. w danej szkole.

Uwaga!!! Informacje o dochodach (zaświadczenia itd.) muszą być wystawione za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

Informację przygotowano na podstawie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom za zakup podręczników.