Z A W I A D O M I E N I E

Informuje się mieszkańców Gminy Haczów, że XXI sesja Rady Gminy Haczów
odbędzie się w dniu 31 października 2012 r. (środa) o godz. 8:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Haczowie
Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, odczytanie porządku obrad.
 2. Informacja Wójta Gminy o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach uchwalenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2013 rok:
  1. obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Haczów w 2013 roku,
  2. podatku od nieruchomości,
  3. podatku od środków transportowych,
  4. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 2013 rok,
  5. dopłaty do 1m3 ścieków dla taryfowych grup odbiorców usług,
  6. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
  7. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty,
  8. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
  9. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  10. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. wytypowania przedstawiciela Gminy Haczów do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Brzozowie,

  2. podziału Gminy Haczów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
  3. wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Haczów projektu partnerskiego „Kompetentny Urzędnik to przyjazny Urząd” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
  4. zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,
  5. zmian w uchwale budżetowej na rok 2012,
  6. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Haczów.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Haczów za rok szkolny 2011/2012.
 6. Informacja Wójta Gminy oraz Przewodniczącego Rady Gminy Haczów o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Zakończenie obrad sesji.