Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Haczowie informuje, iż w dniach od 01.09.2012r. do 15.09.2012r. Przyjmowane będą wnioski o przyznanie „stypendium szkolnego o charakterze socjalnym” na rok szkolny 2012/2013.

O pomoc materialną o charakterze socjalnym mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają warunki:

  1. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia usprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U.z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) tj. 351,00 zł,
  2. Zamieszkują na terenie Gminy Haczów,
  3. Są uczniami szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych- do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, są wychowankami publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o którym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
  4. Złożą wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów do dnia 15.09.2012r., natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15.10.2012r.

Formularze wniosków dla osób ubiegających się o przyznanie stypendium dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Haczowie pok. nr 5,  także na stronie internetowej Urzędu Gminy Haczów i w linku poniżej.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem (013) 43-910-02, 43-910-06 wew. 38 w godzinach pracy Urzędu.

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY HACZÓW na rok szkolny 2012/2013