WYPRAWKA SZKOLNA 2013/2014


1. Dofinansowanie do zakupu podręczników udzielane jest uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2013/2014 naukę:

 • w klasach I-III szkoły podstawowej,
 • w klasie V szkoły podstawowej,
 • w klasie II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum,
 • uczniowie niepełnosprawni tj. słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b. ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży: podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników uzupełniających oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

2. Dofinansowanie mogą uzyskać:

 • uczniowie klasy I szkoły podstawowej pochodzący z rodzin, w których dochód na członka rodziny nie przekracza kwoty 539 zł netto miesięcznie (art.5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych),
 • uczniowie klas II-III i V szkoły podstawowej, klasy II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum pochodzący z rodzin,w których dochód na członka rodziny nie przekracza kwoty 456 zł netto miesięcznie (art.8 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej),
 • uczniowie klas I-III i V szkoły podstawowej, klasy II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, w których dochód na członka rodziny przekracza kwotę 456 zł, a w rodzinie występuje szczególna sytuacja życiowa, np. bezrobocie, sieroctwo, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc, bezradność w sprawach opiekuńczych, potrzeba ochrony macierzyństwa, alkoholizm lub narkomania, itp. (art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

3. Wysokość dofinansowania wynosi:

do kwoty 225 zł

 1. dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej;
 2. dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność w/w, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizującego kształcenie w klasach I-III szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego;
 3. dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia, realizującego kształcenie w szkole podstawowej i gimnazjum, którzy nie korzystają z podręczników do kształcenia specjalnego;
 4. dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność w/w, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizujących kształcenie w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy;

do kwoty 325 zł

 1. dla uczniów klasy V szkoły podstawowej;
 2. dla uczniów słabowidzących, niesłyszących,z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność w/w, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizujących kształcenie w klasach IV-VI szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego;

do kwoty 350 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność w/w, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizujących kształcenie w gimnazjum, którzy nie korzystają z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego;

do kwoty 390 zł

 1. dla uczniów klasy II zasadniczej szkoły zawodowej;
 2. dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność w/w, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizującego kształcenie w zasadniczej szkole zawodowej;

do kwoty 445 zł

 1. dla uczniów klasy II szkoły ponadgimnazjalnej: liceum ogólnokształcącego i technikum;
 2. dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi,w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność w/w, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizujących kształcenie w liceum ogólnokształcącym, w klasie III liceum profilowanego, w technikum, w klasie III technikum uzupełniającego;

do kwoty 607 zł

dla uczniów niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność w/w, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizujących kształcenie w gimnazjum, którzy korzystają z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego;

do kwoty 770 zł

 1. dla uczniów niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność w/w, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizujących kształcenie w szkole podstawowej, którzy korzystają z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego;
 2. dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonym w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym posiadających o potrzebie kształcenia specjalnego, realizujących kształcenie w szkole podstawowej i gimnazjum, którzy korzystają z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego;

do 25 % kwoty 770zł

 1. dla uczniów niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność w/w, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego , realizujących kształcenie w klasach I-III szkoły podstawowej, którzy korzystają z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego i ogólnego (system łączony podręczników);
 2. dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, posiadających o potrzebie kształcenia specjalnego, realizujących kształcenie w szkole podstawowej i gimnazjum, którzy korzystają z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego i ogólnego (system łączony podręczników);

do 40 % kwoty 770zł

dla uczniów niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność w/w, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego , realizujących kształcenie w klasach IV-VI szkoły podstawowej, którzy korzystają z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego i ogólnego (system łączony podręczników);

do 50% kwoty 607 zł

dla dla uczniów niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność w/w, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizujących kształcenie w gimnazjum, którzy korzystają z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego i ogólnego (system łączony podręczników);

4. Pomoc jest udzielana na wniosek:

– rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych),
– nauczyciela,
– pracownika socjalnego,
– innych osób, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

5. W przypadku uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej dokumentem, na podstawie którego przyznaje się dofinansowanie jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

6. Rodzic (opiekun) do wniosku powinien dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego. W uzasadnionych przypadkach zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia klasy I szkoły podstawowej, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego

7. W przypadku uczniów pochodzących z rodzin, gdzie dochód przekracza 456 zł do wniosku należy dołączyć uzasadnienie.

8. Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014 w nieprzekraczalnym terminie do 6 września 2013 roku.

9. Dyrektor szkoły po otrzymaniu środków zwraca rodzicom koszty zakupu podręczników do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu dowodu zakupu, którym jest m.in. faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, opiekuna prawnego lub rodzica zastępczego, rachunek. W przypadku zakupów zbiorczych, koszty zakupu podręczników zwracane są rodzicom uczniów do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu potwierdzenia zakupu podręczników. Potwierdzenie zakupu w tym przypadku powinno zawierać imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu, który dokonał zakupu. Potwierdzenie wystawia się na podstawie faktury VAT oraz listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki.