Informuje się mieszkańców Gminy Haczów, że XVIII sesja Rady Gminy Haczów odbędzie się w dniu 15 czerwca 2012 r. (piątek) o godz. 12:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Haczowie

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, odczytanie porządku obrad.

2. Informacja Wójta Gminy o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji.

3. Sprawozdanie z realizacji planu rzeczowo-finansowego Gminy Haczów za 2011 rok oraz udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Haczów:

a) sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Haczów za 2011 rok wraz z  opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu,

b) sprawozdanie finansowe Gminy Haczów,

c) informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Haczów,

d) wniosek Komisji Rewizyjnej,

e) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,

f) dyskusja,

g) podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Haczów za 2011 r.

h) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Haczów za 2011 rok.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Haczów – działka nr 3487 położona w Haczowie,

b) dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Haczów – działki o numerach: 3903, 3699 i 3702 położone w Haczowie,

c) dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Haczów – działki o numerach: 214, 361, 519/2 i 519/3 położone w Bukowie,

d) dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Haczów – działki o numerach: 1539/2, 1187/2, 1540/1, 1540/2 i 94/8 położone we Wzdowie,

e) określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury za I półrocze roku budżetowego,

f) zmian w uchwale budżetowej na rok 2012,

g) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Haczów.

5. Wolne wnioski i zapytania.

6. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Haczów

Ryszard Błaż