Okreg nr 1, podkarpackie, Haczów

 • Instytucja: Wójt Gminy Haczów

 • Liczba komitetów: 2

 • Liczba kandydatów: 2

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Nazwisko Imiona kandydata Wiek Pozycja Miejsce zamieszkania
Dąbrowski Michał 29 1 Haczów
Komitet Wyborczy Wyborców „Odpowiedzialny Samorząd”
Nazwisko Imiona kandydata Wiek Pozycja Miejsce zamieszkania
Jakiel Stanisław 57 1 Haczów

Program wyborczy Michał Dąbrowski

PROGRAM DZIAŁAŃ NA LATA 2014–2018

Na przestrzeni ostatnich lat na teren naszej Gminy Haczów wkradł się marazm oraz brak chęci do zmian, mimo wielkiego potencjału zarówno ludzkiego jak i lokalizacyjnego.  Aby nie zostawać w tyle za sąsiednimi gminami, które w ciągu ostatnich latach poczyniły ogromne postępy w rozwoju, należy wspólnymi siłami mieszkańców podjąć działania, które nie pozwolą zmarnować potencjału, jakim dysponujemy.

Chcę przedstawić wizję Gminy Haczów, miejsca, w którym chce się mieszkać. Rozpoczęte inwestycje muszą zostać dokończone i rozliczone jak najszybciej, aby można było rozpocząć nowe projekty, które będą służyć zwiększeniu atrakcyjności inwestycyjnej, poszerzeniu rynku pracy i wzrostu liczby mieszkańców.

Zadania, które chciałbym wykonać w wielu obszarach, będą musiały być realizowane wspólnymi siłami, np. we współpracy z okolicznymi samorządami, przedsiębiorcami,  a zwłaszcza mieszkańcami. Nikt, żadna władza, nie jest w stanie w pojedynkę doprowadzić do znacznego postępu w rozwoju gminy! Pamiętajmy, że obecnie jest to ostatni dzwonek na pozyskanie środków z Funduszów Europejskich z programów na lata 2014-2020 na różne sektory. Zgadzam się z tym, że Gmina Haczów była mocno zadłużona, ale było to 14 lat temu. Czas już ruszyć do przodu, a nie trwać w stagnacji.

Michał Dąbrowski

POLITYKA SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

 1. Rozwiązanie problemów związanych ze służbą zdrowia na terenie Gminy Haczów,
  w tym pozyskanie specjalistów w celu ułatwienia dostępu do pediatrów, kardiologów, ortopedów, okulistów itp. oraz doprowadzenie do stanu minimum 2 lekarzy rodzinnych na wioskę.
 2. Zaspokajanie potrzeb z zakresu informatyzacji rodzin najuboższych.
 3. Rozwiązanie problemów z dowozem dzieci do szkół podstawowych, gimnazjum (Gimbus).
 4. Zorganizowanie lokalnej komunikacji z wioskami niepołączonymi bezpośrednimi kursami PKS, BUS z Haczowem (tj. Jabłonica Polska, Malinówka, Wzdów) 2-3 kursy w ciągu dnia .
 5. Pomoc osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym.
 6. Pomoc stowarzyszeniom oraz organizacjom pozarządowym w pozyskiwaniu środków na rozwój.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, INWESTYCJE, INFRASTRUKTURA

 1. Prowadzenie akcji promocyjnych  mających na celu ściągnięcie przedsiębiorców oraz inwestorów.
 2. Stwarzanie dogodnych warunków i wprowadzenie ulg podatkowych dla nowopowstających obiektów gospodarczych.
 3. Dokończenie chodników i oświetlenia na terenie całej gminy.
 4. Asfaltowanie dróg gminnych w zależności od potrzeb.
 5. Remont Domu Ludowego we Wzdowie
 6. Wprowadzenie zmian w zasadach organizacji przetargów (transparentność, publikacja ofert, zasady oceny i rozstrzygnięć).
 7. Budowa gminnej szerokopasmowej sieci światłowodowej oraz publicznych punktów bezpłatnego dostępu do internetu na obszarze całej gminy.
 8. Budowa sortowni śmieci w miejscu ustalonym po konsultacjach społecznych, co przełoży się na obniżenie ceny odbioru odpadów.
 9. Urządzenie publicznych bezpłatnych toalet.
 10. Budowa mostu  nad Morwawą oraz drogi w celu połączenia Morawy z centrum Haczowa
 11. Dokończenie kanalizacji sanitarnej na terenie całej gminy i rozwiązanie problemów
  z odprowadzaniem wody burzowej przy domach jednorodzinnych niemających bezpośredniego dostępu do rowów melioracyjnych.
 12. Odrestaurowanie gminnych zabytków, takich jak Zespół Pałacowo Dworski w Haczowie, poczynienie wszelkich starań do rozpoczęcia rewitalizacji Pałacu Ostaszewskich we Wzdowie wraz z  zespołem parkowym.
 13. Przygotowanie rezerwatu „Cisy Malinówka” oraz „Cisy Jabłonica Polska” do celów turystycznych.
 14. Przygotowanie punktu widokowego w Jabłonicy Polskiej.
 15. Unowocześnienie/Remont zaplecza kuchennego w GOKiW.
 16. Użycie wszystkich możliwych środków mediacyjnych w celu wywarcia wpływu na operatorach GSM w sprawie polepszenia zasięgu telefonii komórkowej.

OŚWIATA, KULTURA FIZYCZNA I SPORT

 1. Budowa boisk wielofunkcyjnych w Jabłonicy Polskiej, Wzdowie, Jasionowie, Malinówce.
 2. Modernizacja stadionów na terenie gminy, w tym zapewnienie szalet, termomodernizacja szatni.
 3. Maksymalne wykorzystanie obiektów szkolnych na zajęcia wyrównawcze, sportowe, koła zainteresowań.
 4. Zapewnienie uczniom opieki specjalistycznej: pedagogów, psychologów, logopedów.
 5. Stypendia dla uzdolnionej młodzieży, promowanie młodych talentów.
 6. Organizacja turniejów sportowych dla amatorskich drużyn .
 7. Organizowanie kółek tematycznych z różnych dziedzin nauki w tym technicznych  typu „Młody progamista” , zajęcia z robotyki Lego Mindstorms.
 8. Działania zwiększające liczbę miejsc w przedszkolach oraz wspieranie punktów opieki nad dzieckiem.
 9. Utworzenie punktu przedszkolnego łączonego dla miejscowości Jabłonica Polska, Malinówka.

BEZPIECZEŃSTWO

 1. Rozwinięcie programów prewencyjnych w szkołach (narkotyki, dopalacze, alkohol, papierosy).
 2. Szkolenia młodzieży z zakresu pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego
 3. Wspieranie służb OSP w tym unowocześnianie strażnic oraz remonty garaży.

  KULTURA

 1. Organizowanie i promocja imprez masowych na terenie Gminy Haczów.
 2. Szeroko pojęte wykorzystanie Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie zarówno jako obiektu, jak i instytucji, w celu zaspokojenia potrzeb socjokulturowych na terenie Gminy Haczów w formie: występów teatralnych, artystycznych czy też projekcji wybranych filmów dla wszystkich mieszkańców gminy.
 3. Promocja lokalnych artystów: orkiestry dętej, zespołów obrzędowych: Haczowskie Wesele, Trześniowskie Wesele oraz każdych nowopowstających.
 4. Promocja, pomoc i wsparcie dla Kół Gospodyń Wiejskich na terenie Gminy Haczów w tym pomoc w uzyskiwaniu dotacji unijnych na cele promocyjne produktów regionalnych.

OCHRONA ŚRODOWISKA I EKOLOGIA

 1. Wprowadzenie pełnej segregacji odpadów, promowanie działań ukierunkowanych           na odzysk i wtórne zagospodarowanie surowców co przełoży się na obniżenie cen wywozu śmieci.
 2. Rewitalizacja parków.
 3. Przystępowanie gminy do projektów unijnych związanych z technologią solarną, fotowoltaiczną oraz innych związanych z ekologią, a także ich promowanie.
 4. Wspieranie rolników poprzez fachową pomoc w celu pozyskania grantów unijnych.

SAMORZĄD OBYWATELSKI

 1. Wprowadzenie do Statutu Gminy przepisów umożliwiających grupie mieszkańców składanie projektów uchwał, które będą obligatoryjnie przedmiotem obrad Rady Gminy.
 2. Publikowanie wyników głosowań, treści uchwał (z wyjaśnieniem), umów dotyczących środków publicznych, listy obecności radnych (na komisjach i sesjach).
 3. Publikacja sesji Rady Gminy w formie materiału wideo dostępnego w internecie.
 4. Uruchomienie internetowej platformy dialogu społecznego.
 5. Wprowadzenie nowoczesnych standardów zarządzania i obsługi mieszkańców w Urzędzie Gminy.

Jest to plan ogólny, ponieważ dla każdej miejscowości z Gminy Haczów opracowany został program szczegółowy.

Wykonanie znacznej większości wyznaczonych przeze mnie celów, byłoby możliwe dzięki uzyskaniu funduszów unijnych, które dostępne będą jeszcze przez zaledwie sześć lat. Nie Zmarnujmy Tego.